Tjänster

Psykoterapi

Som psykoterapeut och psykolog handlar det inte bara om att lyssna till en annan människa och försöka förstå det man hör, utan även inrikta personens tankar på sammanhang och teman som han/hon hittills inte velat granska närmare. Härav handlar psykoterapi om ett samarbete där du som patient förväntas vara öppen med det du tänker och känner. Jag brukar ibland tala om psykoterapi i termer av en inre resa, där du som patient håller i ratten och jag blir din medpassagerare eller likna det vid att lägga pussel. Ytterligare ett sätt är att se det som ett detektivarbete där man tillsammans utforskar det inre.

Syftet med psykoterapi handlar inte om att skaffa sig ett absolut säkert vetande utan om att kunna se mer sammanhang i sitt eget liv, uppleva mer känslor man hyser inom sig och kunna uthärda ett större mått av ångest/depression och osäkerhet.
Som psykoterapeut handlar det om att skapa en situation i vilken patienten kan känna sig tillräckligt trygg för att våga närma sig sig själv och ta sig igenom den omskakande förändringsprocess som psykoterapi ofta innebär. Relationen mellan psykolog och patient bildar den ram inom vilken patienten utforskar och tar ställning till sitt liv och sina möjligheter.

Vi börjar med tre inledande samtal som är av mer intervjukaraktär. Detta för att lära känna varandra och få en bild av om vi kan arbeta tillsammans. Om vi gemensamt kommer fram till att fortsätta och påbörja ett samarbete är det oftast bäst att inledningsvis träffas minst en gång i veckan, bl a för att komma in i en terapeutisk process. Samtalen är vanligen 45 minuter.

Psykoterapi

  • PDT (psykodynamisk psykoterapi), såväl kortare som längre psykoterapier.
  • MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) – är certifierad MBT-terapeut vid Anna Freud Center i London

Handledning

Erbjuder psykoterapihandledning (PDT), både individuellt och i grupp. Har sedan 2017 pågående uppdrag som handledare av psykiatriska MBT-team och i utbildning av psykologstudenter vid Göteborgs Universitet. Ger även digital handledning via zoom till ett privat behandlingshem i Dalarna.

Föreläsning/Utbildning

Har av psykiatrin inom Västra Götalandsregionen varit anlitad att föreläsa om borderline personlighetsstörning och Mentaliseringsbaserad terapi. Jag var också involverad vid utbildning och föreläsningar inom ramen för Nationella Självskadeprojektet. Utöver det har jag även anlitats av St Lukas att föreläsa om Mentaliseringsbaserad terapi inom ramen för deras steg 1- och steg 2-utbildningar.

Utredning

  • Personlighetsutredning: Jag har lång erfarenhet av personlighetsutredningar inom specialistpsykiatrin men även inom ramen för min privatmottagning. Jag använder mig här främst av en klinisk psykologintervju, fördelad på två besök samt komplettering med instrument som Rorschach och/eller MMPI-2.
  • Diagnostiska utredningar: Fastställer psykiatrisk diagnos utifrån en klinisk psykologintervju samt komplettering av DSM-V. Utredningen omfattas av 3 – 5 besök.
  • Neuropsykiatriska utredningar: Utreder problematik som ADHD och autism. Genomför initialt en klinisk psykologintervju för att sedan gå vidare med obligatorisk neuropsykologisk testning (bl a WAIS-IV, D-KEF, RCFT + olika självskattningsinstrument) och anhörigintervju.
  • AFU´er: Har under flera år utfört aktivitetsförmågeutredningar, i det här fallet som underleverantör åt Försäkringskassan, via privat uppdragsgivare.

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49

Vad är nytt inom psykologi?

Startdatum: 2021-08-23 06:49

Slutdatum: 2021-08-23 06:49